Rerulamin sklepu internetowego
mojatapeta.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.mojatapeta.pl prowadzony przez ŚWIAT TAPET Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejnowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gozpodarczy, z siedzibą: ul. 27 Grudnia 5/5A, 61-737 Poznań, NIP: 7831884749, REGON: 525930557, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

2. Głównym przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna, tj. sprzedaż i wykonywanie indywidualnie personalizowanych tapet ściennych oraz innych produktów poligraficznych wykonywanych na specjalne zlecenie Klienta, dopasowywanie przesłanych zdjęć do wymiarów ściany, korekta graficzna przesłanych zdjęć, korekta kolorystyczna przesłanych projektów i zdjęć oraz przygotowywanie wizualizacji projektów Klienta. Przy tym Sklep posiada asortyment swoich stylów tapet i umożliwia nabywanie gotowych wzorów. W tym celu Sklep umożliwia Klientowi składanie Zamówień na oferowane produkty i możliwość uzgadniania ich finalnego wyglądu, poprzez stronę internetową Sklepu. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.

3. Wykonanie i sprzedaż odbywają się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie wytworzonych tapet, i innych Produktów z jego asortymentu przez Klientów, w tym w szczególności jeśli chodzi o ich błędne położenie lub ich wyprodukowanie w oparciu o błędnie podane przez Klienta parametry.

§ 2 Warunki techniczne składania zamówień

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:

4. Dokładne parametry techniczne wymagane do tego, by uruchomić daną treść cyfrową, wskazane są zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.

5. W celu wykonania Zamówienia i personalizacji zamawianego Produktu, Klient zobowiązany jest do przesłania wszystkich niezbędnych materiałów graficznych, w tym logotypów i innych. Materiały można przesyłać w następujących formatach: PSD, AI, PDF, CDR, EPS, PNG, PDF lub JPG w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Materiały należy przesyłać na adres email Sklepu podany na początku niniejszego Regulaminu.

6. Sklep zastrzega, że wszelkie wizualizacje mają jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od produktu końcowego. Różnice wynikać mogą między innymi z ustawień ekranu Klienta oraz zastosowanych materiałów. Sklep dokłada wszelkich starań by efekt końcowy był możliwie tożsamy do tego jaki prezentowany jest w wizualizacji.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

8. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

§ 3 Zamówienia

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W ramach Sklepu dostępne są dwa główne rodzaje Produktów mogące być przedmiotem Zamówień:

3. W przypadku składania Zamówienia na produkty personalizowane, proces zamawiania opiera się o wybór interesującego Produktu i następcze uzgodnienie detali personalizacji ze Sklepem w oparciu o wzory zaproponowane przez Sklep (z możliwością ich modyfikacji) albo w ten sposób, że Klient prześle gotowe elementy graficzne celem ich odpowiedniego naniesienia na wybrany rodzaj tapety. W celu rozpoczęcia procesu Zamówienia i uzgodnienia Klient wypełnienia formularz wyceny znajdujący się w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu. Sklep w odpowiedzi przedstawi wycenę takiej modyfikacji lub poprosi o dosłanie materiałów niezbędnych do jej wykonania. Dalsza komunikacja odbywa się wtedy za pomocą wiadomości e-mail. Przekazanie Produktu wraz z modyfikacjami w oparciu o wycenę do realizacji następuje po potwierdzeniu wyceny przez Klienta za pomocą wiadomości e-mail i po zaksięgowaniu wskazanej w wycenie płatności na koncie Sklepu.

4. W przypadku składania Zamówienia na gotowe Produkty z asortymentu Sklepu Klient wybiera interesującą go tapetę, wprowadza potrzebny rozmiar, wybiera rodzaj tapety i tak skomponowany zestaw dodaje do koszyka. Następnie Klient informowany jest o dostępności produktu, sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep lub odpisze negatywnie na e-mail z wyceną, umowa nie zostanie zawarta.

6. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

7. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.

8. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§ 4 Personalizacja i wizualizacje

1. Sklep umożliwia modyfikacje wzorów do spersonalizowania ze swojego asortymentu po uprzednim uzgodnieniu zmian, lecz zastrzega, że wszelkie zmiany mogą wiązać się z dodatkową opłatą. Wysokość opłaty za modyfikację wskazana jest na stronie Sklepu, a Klient informowany jest o niej przed złożeniem Zamówienia.

2. W ramach personalizacji Sklep oferuje:

3. W przypadku Zamówień personalizowanych po otrzymaniu od Klienta wszystkich niezbędnych informacji, Sklep przystępuje do przygotowania wizualizacji gotowego Produktu wraz z wyceną całości takiej usługi wg wizualizacji. Okres oczekiwania na wizualizację to maksymalnie 7 (siedem) dni. Sklep zastrzega przy tym, że okres oczekiwania na wizualizację może ulec wydłużeniu w zależności od poziomu skomplikowania projektu lecz nie dłużej niż do łącznie 14 dni, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie.

4. Po otrzymaniu gotowej wizualizacji Klient zobowiązany do dokładnego sprawdzenia otrzymanego projektu, pod kątem zawartych elementów oraz zgodności z ustaleniami poczynionymi ze Sklepem (w szczególności jeśli chodzi o naniesienie przesłanych materiałów przez Klienta). Realizacja Zamówienia rozpocznie się dopiero po akceptacji projektu przez Klienta w formie odpowiedzi na wiadomość e-mail z wizualizacją.

5. W przypadku akceptacji przedstawionego projektu wraz z załączoną wyceną, Klient zobowiązany jest dokonać przelewu wskazanej w wycenie kwoty na rachunek bankowy Sklepu wskazany w ramach wyceny. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji dopiero po zaksięgowaniu płatności o czym Klient jest informowany w ramach osobnej wiadomości e-mail. W przypadku braku dokonania płatności i jej zaksięgowania w okresie 3 (trzech) dni od przesłania Klientowi wizualizacji wraz z wyceną, Zamówienie nie dochodzi do skutku.

6. Sklep może, w drodze wyjątku, zgodzić się na zmianę w wizualizacji po zaksięgowaniu płatności za dodatkową opłatą.

7. W ramach wizualizacji wraz z wyceną, Klient informowany jest o przewidywanym terminie realizacji.

8. W pozostałym zakresie proces składania Zamówienia jest identyczny jak w przypadku Zamówień na Produkty z asortymentu Sklepu.

§ 5 Cena produktów oraz formy płatności

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Produktu jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Dostawa Produktu odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego Produktu i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

5. Sprzedawca nie realizuje płatności w opcji „za pobraniem”.

6. W przypadku dokonania Zamówienia na standardowe wzory z oferty Sklepu i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po 2 (dwóch) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

7. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.

§ 6 Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sklep, jego prawnych poprzedników lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Przy tym domniemuje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. Podstawą reklamacji nie mogą być:

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na innym trwałym nośniku.

6. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane w opakowaniu gwarantującym dobre zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie. Rekomendowane jest oznaczenie paczki adnotacją dotyczącą przyczyny reklamacji.

7. Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktu nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa Kupujący.

8. Akceptacja karty produktowej oznacza ostateczne potwierdzenie wyglądu, ułożenia, rozmiaru i proporcji wzoru, a także potwierdzenia wybranego materiału, techniki przygotowania łączeń pomiędzy pasami tapety oraz podziału wzoru na bryty.

9. Reklamacje złożone ze względu na treść zamówienia (np. materiał, wzór, rozmiar, sposób montażu) po zaakceptowaniu karty produktowej nie będą uwzględniane.

10. Każda tapeta przed aplikacją na ścianie powinna być sprawdzona na powierzchni płaskiej - pasowanie koloru, łączeń i wzoru. Reklamacje złożone po montażu na ścianę, z pominięciem elementu sprawdzenia tapety na powierzchni płaskiej nie będą uwzględniane. W przypadku niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianę - poprzez zrobienie zdjęć wysłanie na adres mailowy Sklepu.

11. Istotne szczegóły, które nie należą do wady, ale są cechą Produktu:

12. Jeżeli z winy zamawiającego nastąpiło uszkodzenie fragmentu lub części tapety istnieje możliwość domówienia dodruku, reklamacje różnic kolorystycznych w przypadku dodruku do wyprodukowanej już tapety nie będą uwzględniane.

13. Braki w zamówieniu należy zgłaszać do 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu zamówienia, po tym terminie reklamacje z tytułu niekompletnego zamówienia nie będą przyjmowane.

14. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. Sklep zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie wytworzonych tapet, i innych Produktów z jego asortymentu przez Klientów, w tym w szczególności jeśli chodzi o ich błędne położenie lub ich wyprodukowanie w oparciu o błędnie podane przez Klienta parametry. Powyższe dotyczy także niezgodnego z instrukcją położenia lub użycia klejów czy innych materiałów nierekomendowanych przez Sklep.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, w odniesieniu do Produktów personalizowanych, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z uwagi na treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:

2. W odniesieniu do Produktów z asortymentu Sklepu poza wypadkami z ust. 1, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: studio@mojatapeta.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.

4. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do produktów gotowych z asortymentu Sklepu, nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:

5. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Prawa autorskie

1. Wszelkie projekty i wizualizacje przygotowane przez Sklep, a także wszelkie wzory znajdujące się w asortymencie Sklepu, są własnością Sklepu i zabronione jest ich jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie oraz prezentowanie dla celów handlowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sklepu.

2. W przypadku przesłania materiałów do Sklepu celem przygotowania wizualizacji i następczego wykonania Zamówienia, Klient oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do przesyłanych materiałów, względnie że jest upoważniony do posługiwania się nimi, oraz upoważnia Sklep do wykorzystania tych materiałów na potrzeby stworzenia wizualizacji i kolejno realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

3. Logotypy i inne zastrzeżone materiały uzyskane od Klienta zastosowane w wizualizacji, zamieszczone są tam wyłącznie poglądowo w celu ukazania zarysu gotowego Produktu.

4. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe na stronach Sklepu lub w ramach profilu Sklepu w Portalu, użyte są jedynie w celach informacyjnych. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Klient posiada pełne prawo do zlecenia wykonania danego znaku firmowego, logotypu, znaku handlowego przedstawionego w opisie.

5. Sklep oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady prawne materiałów przesłanych przez Klientów w celu wykonania wizualizacji i następczego wykonania Zamówienia.

6. W przypadku jeśli osoba trzecia wystąpi przeciwko Sklepowi z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich do któregokolwiek z materiałów pozyskanych od Klienta na potrzeby wykonania Zamówienia, Klient zobowiązany jest zwolnić Sklep od obowiązku wypłaty jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. W razie naruszenia przez Klienta tego obowiązku jest on zobowiązany zwrócić Sklepowi wszelkie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami wypłacone przez Sklep osobom trzecim w związku z naruszeniem ich praw autorskich do któregokolwiek z materiałów wraz z kosztami uzasadnionej pomocy prawnej na każdym etapie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tego tytułu przeciwko Sklepowi, Klient będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Sklepu i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

7. Sklep zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie dotyczące przygotowywanych przez niego wizualizacji. W przypadku zakupu wizualizacji przez Klienta i zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu, Sklep udziela Klientowi niewyłącznej licencji uprawniającej wyłącznie do nadrukowania i wykonania tapety i wykorzystywania Produktu w związku z tym celem. Zabronione jest wszelkie powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie w celach innych niż powyższy, bez pisemnej zgody Sklepu na takie działalnie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą Produktu. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.